festival logo
冰雪国家广播电台


    | 运营期间
 • 庆典期间常设 / 09:00~18:00
  •   | 位置
 • 综合指南中心3楼
  •   | 运营内容
 • 进行广播节目及广播指南,外国语翻译广播,进行参与活动
 • foundation nara e-mail:nara3005@gmail.com Tel: +82-1330(Korea Tourism Organization)
  Hwacheon County