festival logo
乡土零食


    | 运营时间
 • 庆典期间常设 / 09:00~18:00
  •   | 位置
 • 山鳟鱼庆典预约及现场钓鱼场附近, 吊桥上流
  •   | 运营内容
 • 销售使用华川农特产品做的,有特色的乡土零食

 • foundation nara e-mail:nara3005@gmail.com Tel: +82-1330(Korea Tourism Organization)
  Hwacheon County