festival logo
埃塞俄比亚 宣传馆(咖啡馆)


    | 运营时间
 • 庆典期间常设 09:00~18:00
  •   | 位置
 • 雪橇场上流(冬季文化村旁)
  •   | 销售品种
 • - 宣传爱迪欧菲亚奖学金事业, 展览埃塞俄比亚照片/道具, 埃塞俄比亚咖啡销售等

 • foundation nara e-mail:nara3005@gmail.com Tel: +82-1330(Korea Tourism Organization)
  Hwacheon County