festival logo
สถานีวิทยุเมืองน้ำแข็ง

    | ระยะเวลา
 • ตลอดช่วงเทศกาล 09:00~18:00
  •   | สถานที่
 • สถานีนี้อยู่ที่ชั้นสามของศูนย์อำนวยความสะดวก
  •   | การดำเนินงาน
 • แผนวิทยุ, ประกาศ, ประกาศในภาษาต่างประเทศ, กิจกรรม

 • foundation nara e-mail:nara3005@gmail.com Tel: +82-1330(Korea Tourism Organization)
  Hwacheon County