festival logo
ร้านอาหารซานชอนออ

    | ระยะเวลา
 • ตลอดช่วงเทศกาล
  •   | สถานที่
 • ชั้น 1 ที่ตึกสำนักงานองค์กรนารา
  •   | การดำเนินงาน
 • อาหารรวมถึงปลาย่าง, ปลาสด, แล่เนื้อปลา, อาหารเกาหลีและเครื่องเคียง, ซุปโอเด้ง และโอเด้งปลาซานชอนออ

 •      ※ รูปภาพอาจมีการเปลี่ยนแปลง, และเป็นร้านอาหารที่บริการตนเอง
  foundation nara e-mail:nara3005@gmail.com Tel: +82-1330(Korea Tourism Organization)
  Hwacheon County