festival logo
ร้านของที่ระลึก

    | เวลาทำการ
 • ตลอดช่วงเทศกาล 09:00~18:00
  •   | สถานที่
 • ด้านล่างของซุ้มสถานีเมืองวิทยุน้ำแข็ง (ชั้น 1) 1
  •   | ของซื้อ
 • ขนมปังรูปปลาซานชอนออ และของที่ระลึกอื่นๆจากฮวาชอน

 • foundation nara e-mail:nara3005@gmail.com Tel: +82-1330(Korea Tourism Organization)
  Hwacheon County