festival logo
Đài thiên văn Cho Gyeong Chul

Là đài thiên văn công dân mà vị trí ở tầm cao cao nhất ở Hwacheon và Hàn quốc
Bao gồm phòng giảng giải hình ảnh , nhà tính toán, viễn kính 1m,…v.v


    | Thời gian điều hành
 • 14:00~22:00 (nghỉ vào thứ 2)
  •   | Vị trí
 • 431, Cheonmundae-gil, Sanae-myeon, Hwacheon-gun, Gangwon-do, Republic of Korea
  •   | Nội dung
 • Trait nghiệm quan sát thiên văn
  •   | Phí trải nghiệm
 • miễn phí
  •   | SĐT
 • 070-4694-5591

 • foundation nara e-mail:nara3005@gmail.com Tel: +82-1330(Korea Tourism Organization)
  Hwacheon County