festival logo
Đường hầm trái tim

      | Thời gian điều hành
  • 18:00~23:00
    •   | Địa điểm điều hành
  • Đường hầm đầu tiên của khu vực lễ hội ~ Hwacheon-gun

  • foundation nara e-mail:nara3005@gmail.com Tel: +82-1330(Korea Tourism Organization)
    Hwacheon County